පදනමට දායකවිය හැක්කේ කෙසේ ද ?

පදනම පටන්ගත් දා සිට මෙතෙක් වැය කළ මුදල රැපියල් මිලියන හැටකට (60) අධිකයි. මේ හැම සතයක්ම පීටර් හිල් මහතාගේ මුදල්. කිසිදු රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනයක නිසි සැලකිල්ලට හෝ අවධානයට මෙතෙක් ලක් නොවූ නිසා අපි හිතනවා කෙනෙක් අපට සහයෝගය පළ කරනවානම් ඉහත සඳහන් කළ අපේක්ෂාව කරා ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුලුවන් කියල. ඔබත් කැමති නම් අපිට කථා කරන්න.

පදනම නොකඩවා පවත්වාගෙනයෑමේ වියදම, පරිශ්‍රය නඩත්තුව, ජල, විදුලි, දුරකථන බිල්පත්, කාර්ය මණ්ඩල වැටුප්, උපදේශක දීමනා සහ අනෙකුත් වියදම් (වාර්ෂිකව) රු.මිලියන 03 ක් පමණ වෙනවා.

සාමාජිකයෙකු වාර්ශිකව ගෙවන රැපියල් 1000 ක මුදලින් හා පාඨමාලා කිහිපයකින් පමණක් ලැබෙන සොච්චමෙන් මෙතරම් විශාල මුදලක් පියවාගැනීම හීනයක්.

එක්ව හෝ සාමුහිකව, නැත්නම් ඔබට ලැබැඳි ආයතනයක සහෘද සහයෝගය අපට ලබා දිය හැකි නම් අමතන්න.

A.D.T.F – 0112759721 / 0777109145 / 0771112944